is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijvende catalogus voor de tentoonstelling van Balische kunstvoorwerpen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Een verzameling kunstvoorwerpen van Bali I Moeizaam bijeengegaard, moeitevol verkregen! 't Is niet gemakkelijk van den Balischen kunstenaar iets los te krijgen voor een dergelijk doel, te meer, waar schade en schande ook hem reeds wijs maakten I

Zoo beminlijk hij gemeenlijk is, zoo ongenaakbaar is hij, als men van zijn kunstschatten, dikwijls familiestukkeni— poesaka's, — wil meenemen, om die ook aan anderen—Westerlingen.— te leeren kennen; dat is te leeren waardeeren, te leeren genieten het vele schoons door hem gewrocht. Wèl met de haast spreekwoordelijke Oostersche beleefdheid, doch even beslist, volgde weigering op een verzoek!

Het is dan ook niet alles, wat wij gewenscht hadden te kunnen geven, hetgeen hier verzameld is en waarvan in dezen catalogus, naar krachten, een beschrijvend beeld zal worden gegeven. Veel ontbreekt, wat ons onmisbaar scheen, om een goede afspiegeling te geven van de kunstopvatting, van de kunsttraditie van dit merkwaardige, belangwekkende volk. Een beeld van de kunst is het beeld van het volk zelf, van zijn godsdienstige en maatschappelijke instellingen, van zijn gewoonten en zeden. Zooals het ééns was in Griekenland en in de Middeleeuwen: de godsdienst, het maatschappelijk leven onafscheidelijk verbonden in en door de kunst, zoo is het ook hier, als men nu, eeuwen later, voet aan wal zet in dit gebenedijde