Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kunst, alles strijdt tegen den godsdienst in den Sowj et-Staat". (Ibidem p. 330).

Iets verder: „De strijd tegen het geloof moet buitengemeen versterkt worden gedurende het tweede vijfjarenplan". (Ibidem p. 332).

En ten slotte: „Nieuwe kaders van propagandisten en bekwame God-looze agitatoren moeten worden voorbereid" (Ibidem p. 343).

Dat is alles volkomen in overeenstemming met den duidelijk uitgesproken wil der leiding te Moskou, gelijk blijkt uit deze regelen: „Er kan geen sprake van zijn, de antireligieuse actie

te beëindigen Wij moeten onze rangen

versterken, .overeenkomstig de aanwijzingen van kameraad Stalin; wij moeten den Bond van God-loozen in z'n geheel versterken en het antigodsdienstige werk op de hoogte brengen van de eischen die het 2de vijfjarenplan ons stelt". (Het rapport van ons Hoofd en onze taak, artikel van de God-looze, 17 Februari 1934).

Ook, ja vooral moeten de vrouwen krachtig medewerken tot bereiking van het doel. (De God-looze, 1934, p. 43).

Bovendien wordt alles in het werk gesteld om het 10de jaarfeest van den Bond van strijdende atheïsten, dat in 1935 gevierd moet worden, tot iets geweldigs te maken.

Duidt dat op eenige verzachting van het systeem? Duidt dat op een beschaafder optreden ten gevolge van de opname in den Volkenbond? Duidt dat op een evolutie in de richting van meer vrijheid en meer eerbied voor de geestelijke waarden, die alleen aan het leven zin en inhoud geven?

Wat nu de bewering betreft, dat er eenige wijziging zou zijn gekomen in de wereldactie der God-loozen, zij is te dwaas om er zelfs een oogenblik bij stil te staan.

Het orgaan van de Komintern (Correspondance internationale 25.5.'34; 33.6.'34), gaf juist dezer dagen weer het parool voor de geheele wereld, en stippelde de lijnen der verdere actie uit, doch steeds in dezelfde Godlooze richting.

Men mag geen onderscheid maken tusschen

Sluiten