Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graan. Dit kruid heeft fijne, roodachtige zaden, die wat olie bevatten. Ik had verscheidene zakken vol met zulke zaden, bracht ze naar de

oliemolen te en liet er olie van persen.

Mijn vrouw wilde er zeep van koken, want de olie stinkt, is bitter en oneetbaar. Toen ik nu

op den terugweg uit voor zaken bij een

boerderij in aangereden was, kwamen

er 10 a 12 jongens uit school en vroegen mij om een paar oliekoeken. „Lieve kinderen," zei ik, „wat willen jullie daarmede? Die zijn immers zoo bitter, hef vee vreet er nog niet eens van." Toen zei een van hen: „We kunnen béter makucha eten, dan dood hongeren." En ik stond stom verbaasd, hoe de arme kinderen de koeken opaten. Zeep heeft mijn vrouw van geen der oliekoeken kunnen maken, er waren er te veel, die de handen smeekend om wat oliekoeken uitstrekten.

Dank zij de vele giften, die in Duitschland, Zwitserland, Zweden en Amerika voor de hongerenden in Rusland worden verzameld, was de nood in de Duitsche dorpen toch lang niet zoo hoog, als bij de Russen en Ukraïners, en toch zijn velen daar een ellendigen hongerdood gestorven. Vleesch van paardencadavers en ander vee, zelfs als het in staat van ontbinding verkeerde en vies rook, egels, katten en honden werden gegeten. En toch zijn vele duizenden verhongerd en heele gezinnen uitgestorven. In ons naburig dorp werden dagelijks bijna 10 è 20 personen begraven, in andere dorpen was het echter nog erger.

Zooals uit de brieven van mijn bloedverwanten blijkt, is de nood ook nu weer zeer groot en het is te vreezen, dat het nog erger worden zal, dan het ooit geweest is. Twee jaar geleden hadden de menschen toch wat aardappelen, boonen, rapen, groente enz. uit de tuinen gehaald, en konden ze voor den winter flink wat augurken enz. inmaken. Nu echter is er van deze vruchten tengevolge van de groote droogte van den vorigen zomer niets terecht gekomen. Het beetje graan echter, dat geoogst werd, moest aan den staat afgeleverd worden en zoo is het ergste te verwachten.

Ik ben erg bezorgd voor mijn gezin, ik kreeg

Sluiten