Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer dagen een uitvoerig schrijven van nujn vrouw. Ze schrijft, dat het te vreezen is, dat onze twee oudste zonen opgesloten zullen worden, omdat ze de opgelegde straf niet betalen konden. Dat zou verschrikkelijk zijn! Moge God over hen waken en het ergste verhoeden.

Nu wil ik nog kort vermelden, wat eigenlijk de reden tot mijn inhechtenisneming en uitwijzing was. Daar ik als rijks-Duitscher, volgens paragraaf 7 en 8 van het Duitsch-Russische nederzettingsverdrag van October 1926 niet gedwongen kon worden, om tot de collectieve boerderijen toe te treden, hadden we dan ook een heel goed bestaan, want wij verzorgden ons bedrijf, zooals ik het van jongs af geleerd had. Nu werd den besturen van de Russische onderdanen dikwijls het verwijt gemaakt: Jullie hebt ons gouden bergen beloofd, wanneer we tot de collectieve boerderijen zouden toetreden, en nu moeten we bittere armoede lijden, terwijl die Dultscher, die tot nu toe zijn bedrijf zelf verzorgt, goed kan rondkomen."

Daarbij kwam het volgende: Bij gebrek aan predikanten leidde ik soms kerkdiensten en begrafenissen. En als vertrouwensman van den Duitschen consul-generaal kreeg ik van dezen ook wat geld om onder de noodlijdenden te verdeden. Bovendien Won het consulaat door middel van mij soms ook inlichtingen in, welke wel afgegeven, doch van te voren geopend en gecopieerd werden.

Om deze reden werd ik als landverrader ln hechtenis genomen en zoo wreed behandeld. In de gevangenis werden mij eenige van zulke copieën voorgehouden. Nu hadden deze copieën niets met politiek te maken, ze waren van geheel onschuldigen aard, de G.P.Oe vatte het echter als landverraad op. En met het geld zou ik de menschen omgekocht en hen tegen de Sovjet-regeering opgestookt hebben. Ook de kerkdiensten en begrafenissen zouden tot de opruiing bijgedragen hebben.

Tenslotte zend ik U hierbij nog drie briefkaarten, die ik van mijn neven en vroegere buren toegezonden kreeg. Deze ongelukkigen woonden vroeger in het .... district, ze werden echter, omdat ze flinke grootgrondbezitters

Sluiten