Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenmin als het ooit gelukken zal naar Gods werkelij kheids- en bewustzijnsopenbaring, zoowel naar „natuur als Schriftuur", de beweging in het menschelijk bewustzijn tot God te ontkennen, evenmin is het houdbaar om het proces der Goddelijke Werkzaamheid, zoowel in het rijk der natuur als het rijk des Geestes, in het rijk der schepping als der herschepping of nieuwe schepping (heil) te ontkennen. Waar, juist ook weer naar het Bijbelgetuigenis, het geloof hierin staat, dat der eeuwen voortgang, dus haar proces door het Woord Gods is toebereid8*), daar is het theologische halfheid om uit ijdel philosofische, verstandelijke strakheid het proces te loochenen in Gods Albemoeienis, zoowel naar natuur als cultuur als cultus. Want, waar geen proces is, is geen bewogen werkelijkheid, dus ook geen Goddelijke Werkzaamheid, hetzij in de natuur, hetzij in de cultuur, hetzij in den cultus* Wij meenden deze opmerkingen, tot recht inzicht in en afweer van phaenomenologische, existentieele zoowel als essentieele onhoudbaarheden, te mogen en te moeten invoegen en gaan thans weder tot onze onbevooroordeelde overwegingen op grond van bewustzijnsgesteldheid en zijnsvoorondersteldheden voort*

Sluiten