is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja dat hy oock daer na de voorschreven rebelle hadde ontfangen in sijn beschut ende sauvegarde met belofte van alle bystandt, de welcke oock hen hadden ghestelt in wapenen teghen ons in verscheyden plaetsen te velde;

Dat oock de voorschreven Prince hadde gheraden ende bygestaen den Heere van Brederode, hooft van de rebellen voorschreven om te stereken de stadt van Vyanen tegen ons, hem hebbende gedoocht het inschrijven van volck van wapenen in onser stadt van Antwerpen, ten wel weten ende aensien van eenen yegelijcken (contrarie den claren ordonnancien alsdoen nieuwelijck ghemaeckt ende ghepubliceert) ende het schepen der selver na de voorschreven stadt van Vyanen met alderhande munitie van oorloghe; versiende oock den selven van Brederoede van sommighe stucken gheschuts;

Daer toe gevoecht dat de voorschreven Prince hadde verboden sommigen van onsen steden ende plaetsen van geen garnisoen te ontfangen van onsent weghen ende onder andere in onsen lande van Zeelant, aldaer hy hadde gesonden volck expres om dat inne te nemen ende daer door ons uut te sluyten ende te beletten onse passaige ter zee;

Ende dat de voorschreven Prince ghesonden zijnde in onse voorschreven stadt van Antwerpen om te stillen de troublen ende opruericheden des volex, soude in der selver stadt uut sijn eyghen autoriteyt ende buyten synen last toegelaten ende gheaccordeert hebben de geheele oeffeninghe van allen secten sonder onderscheydt ende den Sectarisen gecons ent eert het bouwen van vele kercken. ende Consistorien, die ooc metter daet zijn gemaeet, waer uut ghevolcht zijn de inconvenienten ende dangieren, die elck weet;

Ghedooghende oock, dat men dede lichtinghen, vergaderingen ende Collecten van Penninghen, die daer na souden gheemployeert zijn tot betalinghe van den onthoudinghen ende soudyen der voorschreven lieden van oorloghen;