is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Conciliën, straffe executien der Christenen ende meer andere ongehoorde vonden teghen de vrijheit des Lants ende wille des volcx.

Niet tegenstaende dat wy ende meer andere onse Heeren ende medebroederen (niet anders gesocht hebbende, noch alnoch soeckende dan den waerachtigen ende geduerigen dienst van God, van den Coninck ende van den Lande, metter vrijheit ende voorspoet van den ondersaten ende ingeseten) te meer stonden de contrarie hebben verclaert, verthoont ende gheraden ende altijt gepresen sueticheit boven strafficheit ende het onderhout der beloeften bequamer ende bet gefondeert vonden dan het breken ende tegencomen des eedts, uut oorsake van den welcken de voorsz. Cardinael met zijnen aenhanck ende die in Spangien met hem verstant hadden teghen ons ende onse voorsz. medebroeders, niet alleene eenen grooten haet ende nijt zonder redene voorghenomen hebben, maer ooc met valsche ende onbehoorlijcke practicken ende aenbrengingen de waerheit so weten te verduisteren ende verdraeyen, dat den goedertieren Coninck qualick van alle saken onderricht wesende, heeft gemeint, dat onse getrouwe raden, daden ende diensten oorspronck namen uut eergiericheit ende zijne goede getrouwe ondersaten geacht voor oproerige, wederspannige ende rebelle (hoe wel d' een ende d' andere onwarachtich was), waer duer sy soo vele ghemaect hebben, dat sy hebben vercregen toelatinge oft orlof om nae hen goetduncken daerinne te versien, dwelck was het ghene sy so lange gesocht hadden.

Ende al hadden de voorsz. Inquisitien, executien, mandaten, vervolgingen, nieuwicheden ende voortstellen des voorsz. Cardinaels ende der zijnre (usurperende op de hoocheit niet alleen van de Gouvernante, maer ooc van den Coninck) het lant te voren seer beschadicht ende vercort ende een overgroote menichte der ingeseten overvallen, verjaecht, berooft ende gedoot, eensamentlick de oude

vont = bedenksel.