is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholicisme in actie op wereldlijk terrein

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot en brandend vraagstuk in korten tijd weet op te lossen, is een volksbedrieger of een onnoozele hals.

Getuigen wij dit niet openlijk, dan zijn wij zelf mee schuld, dat onze eenvoudige en goede maar weinig ontwikkelde menschen gaan gelooven, dat het opruimen van de werkloosheid eigenlijk alleen een kwestie is van goeden wil en de daarbij hoorende doortastendheid. Ook bij onze eigen menschen moet de verantwoordelijkheid voor het nog altijd voortduren van deze matelooze volksellende dan noodzakelijk eerst en vooral rusten op het zitting hebbend ministerie en op de politieke partijen, die achter de landsregeering staan.

Voor het aldus voorgelichte volk blijft inderdaad geen andere conclusie over dan dat de mannen aan het roer niet deugen; en dat de landsregeering wel terdege aan de heerschende ellende een eind zou kunnen maken, als zij maar wilde en deed wat in haar vermogen is.

Durven onze sprekers en dagbladschrijvers niet openlijk erkennen en waar noodig van de daken verkonden, dat het huidig ministerie ontzaglijk veel doet om de werkloosheid zooveel mogelijk en in zoo snel mogelijk tempo te verminderen, dan zijn zij zelf mee schuld dat onze eigen menschen zich laten lijmen door de oude en de nieuwe socialisten, die zich niet schamen het reuzenwerk van Steenberghe en van Romme als prutswerk voor te stellen!

Wat is dan eigenlijk de reden, waarom tal van katholieke sprekers en dagbladschrijvers niet zelden den schijn krijgen van bang te zijn om aan onze eigen en uitmuntendste leiders den ook voor hen altijd zoo noodigen ruggesteun te geven?

De moeilijkheid waarmee zij zitten, is, dat volgens hun eigen rotsvaste overtuiging de werkloosheid inderdaad „zonder dralen" en „koste wat het kost" onder de knie gekregen worden moet; en dat zij nu toch aan het volk zouden moeten duidelijk maken, dat hetgeen zoo dringend gebeuren moet, toch niet gebeuren kan; of althans eerst dan gebeuren kan, wanneer eerst nog heel iets anders is gebeurd, waaraan hierbij de meeste men-