is toegevoegd aan uw favorieten.

Het bouwkundige bestek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Het evenwicht tusschen inschrijving en -eenheidsprijzen, die ook gelden voor latere verrekeningen.

In een dergelijke begrooting kan de architect de posten, die niet op de gewone wijze (hoeveelheid X eenheidsprijs) bepaald worden, overnemen uit eigen begrooting. De verschillen, die hieruit voortspruiten, behoeven niet zoo groot te zijn, dat zij de controle onbetrouwbaar maken.

ad h. De wijze van betaling der aanneemssom wordt in het bestek geregeld. Gewoonlijk geschiedt die in verschillende „termijnen”, omdat de bedragen voor aangenomen bouwwerken meestal zóó hoog zijn, dat een betaling ineens veel te groote bedrijfskapitalen van den aannemer zou vorderen. Heel vaak is die indeeling zóó, dat y10 gedeelte van het werk als „overwaarde” aanwezig moet zijn, bijv.: er wordt 1/10 gedeelte van de aanneemssom betaald als 2/10 van het werk gereed is, en vervolgens telkens weer 1/io> wanneer het werk voor 1/10 gevorderd is. Voor een dergelijke verdeeling geldt onze opmerking- Natuurlijk moeten de termijnen zoodanig zijn, dat niet méér betaald wordt dan verwerkt is. Dit moet tijdens het werk worden aangetoond door „termijnstaten”, die bevatten hetgeen geleverd en gemaakt is.

De controle op die termijnstaten wordt vergemakkelijkt wanneer het bestek op deze manier is ingekleed. De opzichter kan aan de hand van de materiaalstaten vrij goed nagaan, welke gedeelten van het werk zijn uitgevoerd.

Berekend naar de eenheidsprijzen moet het totaal overeenstemmen met de opgave van den aannemer. Natuurlijk moeten ook nu nog gedeelten geschat worden, doch de staten en de prijzen zullen een goede leidraad blijken te zijn!

Hoewel we daarmede even vooruitloopen, geven we nu tevens de redactie van het voorschrift omtrent de hoeveelheden. Feitelijk behoort dat voorschrift thuis in de tweede afdeeling, doch terwille van de duidelijkheid houden we het ook bij ons onderwerp.

§ ... Hoeveelheden.

Ter toelichting zijn in dit bestek gegeven de hoeveelheden van verschillende materialen en werkzaamheden, grootendeels gespecificeerd in de hierachter toegevoegde staten. Deze hoeveelheden zijn berekend zonder verlies.

Zij zijn niet verrekenbaar, doch bindend voor de inschrijving. Gedurende het tijdsverloop tusschen inschrijving en gunning bestaat de gelegenheid de Directie op onjuistheden in die opgaven te wijzen. Indien deze opmerkingen gegrond blijken, zal daarmede rekening gehouden worden bij het bepalen van de juiste aanneemsom, naar de eenheidsprijzen, die door gegadigden moeten worden opgegeven. Verschillen van minder dan 2 %