is toegevoegd aan je favorieten.

De drie dwazen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nu ja," antwoordde Carolien gevat, „maar je hebt je er weer mee uitgepraat ook. Als je toen zoo niet bij ons gesproken had, zou vader misschien nooit meer aan jou gedacht hebben, bij ons zou de ellendige toestand voortgeduurd hebben en jij zou vooreerst niet de minste kans gehad hebben, hier uit te komen, zonder zijn hulp. Nu, noem jij dat maar gekkenpraat. Ik noem het heel wat anders. Ik ben geen dweepster, maar ik geloof, dat Godzelf je dien dag naar Rotterdam gestuurd heeft en dat Hij door jouw mond gesproken heeft. Dat is in die oude tijden toch ook zoo gebeurd, met de profeten... En die werden ook voor gek uitgescholden en met steenen geworpen, staat er. Vader zegt al maar: „Gods wegen zijn wonderbaar." Die woorden liggen in zijn mond bestorven. En als je het nagaat, dan is het ook wonderbaar; al wat die theologen hem nooit hebben kunnen leeren, dat heb jij, een zoogenaamde abnormale, hem ineens zonneklaar doen zien. Hij zegt: „ik kende alleen den Christus van Paulus, maar niet den Verlosser van de Evangeliën". En in plaats dat hij nu tegenwoordig Egelings: „Weg der Zaligheid" zit te lezen en de honderdvijfenveertig preeken van dominee Smijtegeld, over Het Gekrookte Riet, zit hij nu met De Navolging van Christus voor zich. En nu vindt hij het ineens geen Paapsche femelarij meer. Het is een openbaring voor hem geworden. Maar, kortom, het gevolg ervan is, dat ik rust gekregen heb van al die schimpscheuten, en dat mijn zoon eiken dag op bezoek komt, allemaal door die gekkepraat, hê?"

Thomas zag haar vriendelijk glimlachend aan en nam haar hand even in de zijne. „Maar, neen, Thomas, nu moet je eens verder hooren, hernam zij levendig: „Weet je wat vader van plan is?... Hij ontvangt eerstdaags het geld van zijn levensverzekering en daarmee wil hij Henri helpen, een kapperszaak over te nemen, zoodat hij zelfstandig kan gaan werken. Want... ja, je zult lachen, Thomas, hij heeft trouwplannen... En nu heeft vader gezegd, hij wil alles goedmaken, wat hij ons beiden aan-