is toegevoegd aan uw favorieten.

Adelaarsvlucht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oud, onkundig man. Allen keken naar hem. Hij zweeg. Ieder zag uit zijn zwijgen, dat hij nu overtuigd was, hoeveel tegenwerpingen hij vroeger ook gemaakt had. Daar rees iemand in de studentenbanken op, Peter Schuiteman, en zei:

„Graag had ik gehad, dat een ander sprak in het belang van Denemarken en het vele geld der belastingen, dat besteed is en nog gebruikt zal worden. Nu geen ander het doet, moet ik wel spreken. Ik verzoek beleefd, dat de spreker het gedeelte, dat begint met: „Nu eenige scheikundige waarheden," nog eens opleest, en dan langzaam en duidelijk, als er formules genoemd worden." Dat was niet naar den smaak van den buitenlander. Hij riep uit: „Wij zijn hier niet op de bewaarschool, waar de kindertjes de juffrouw laten herhalen, wat ze van het spa-a-boek nog niet begrepen hebben, jongeman! Leer eerst wat van scheikunde en kom dan bij mij vragen." Gelach en applaus beloonde den vreemden spreker. De student stond, met gesloten mond, te wachten tot hij weer aan het woord kon komen. De buitenlander ging door, den student bespottelijk te maken door de lachers aan zijn kant te scharen. Eindelijk meende hij te kunnen zwijgen. Toen begon Peter Schuiteman: „Wij zijn hier in een Academie-lezing, waar ieder mag spreken, tot de voorzitter hem het zwijgen oplegt. Ik zal dus, tot dat oogenblik, doorgaan. Ziehier de formules, waarin de spreker fouten heeft gemaakt, zoogenaamde vergissingen, maar die hij dan later verder gebruikte met de vergissingen."

Toen ging de student voort met een heele rij van die zoogenaamde vergissingen op te noemen. Hij troefde den spreker ongenadig af, zoodat deze opeens opsprong en uitriep: „Melkmuil! Vlasbaard! Wat wil jij hier komen vragen over geld uit de belastingen? Wat heb jij voor je vaderland gedaan? En wat ben je van plan voor Denemarken te doen? Een domineespastorie op een afgelegen plaatsje, en daar je leven verluieren tot aan het graf! Ik heb nu twee jaar van mijn kostbaar leven

3 Adelaarsvlucht