is toegevoegd aan uw favorieten.

De mythen van Griekenland en Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke spraak weer terug, en waarschuwde hij Ulysses voor de talrijke beproevingen, die hem nog wachtten. Nadat hij daarop zi jn voorspelling had geëindigd, verdween hij; maar Ulysses bleef nog wat langer achter, om zijn moeder gelegenheid te geven, wat bloed te drinken, en hem te verklaren, hoe zij daar in het schimmenrijk was gekomen.

Nog vele anderen kwamen met hem spreken; maar ten slotte moest hij vertrekken en terugkeeren naar Aeaea, waar hij een tijd vertoefde om de begrafenisplechtigheden te verrichten voor Elpenor, — één van zijn volgelingen, een jongeling, die in slaap was gevallen op één der torens van het paleis en door een onvoorzichtige beweging op den grond was gevallen, waar men hem dood vond liergen. De Sirenen.

Nadat die begrafenisplechtigheden volbracht waren, verlieten de Grieken, door een frisschen wind begunstigd, het eiland van Circe, en zeilden verder, totdat zij gekomen waren in de nabijheid van de rotsen, waar de Sirenen haar verblijf hielden. Die maagden plachten op de rotsen te zitten en verlokkende liederen te zingen, die de zeelieden verleidden uit hun koers te gaan, zoodat de schepen tegen de rotsen werden verbrijzeld.

Op raad van Circe beval Ulysses zijn manschappen, hem vast te binden aan den mast, geen acht te slaan op zijn kreten en bevelende gebaren, en hun koers te houden totdat de gevaarlijke rotsen uit het oog verdwenen waren; maar voordat hij hen toestond, die bevelen uit te voeren, stopte hij hun ooren dicht met gesmolten was, opdat zij geen geluid konden waarnemen, en alleen hij het gezang der Sirenen zonder bezwaar zou kunnen hooren.

De mannen bonden hem met handen en voeten aan den mast, keerden naar hun rieipen terug en roeiden geregeld door. Spoedig daarna kwam Ulysses onder de betoovering van de melodie der Sirenen; maar hoewel hij zijn manschappen beval en smeekte, hem los te maken en hun koers Guerber, De Mythen van Griekenland en Rome. 21