is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROL VAN DE WET IN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN.

Overigens, Spencer was niet de eenige die zulke dwalingen huldigde. In de voetstappen van Hobbes tredende, beschouwde de geheele wijsbegeerte der XIN'1' eeuw de wilden als bloeddorstige dieren, die in kleine geïsoleerde gezinnen leefden en onder elkaar vochten om voedsel en vrouwen, tot een welwillende regeering zich onder hen vestigde en dwong tot vrede. Zelfs een zoo flinke natuuronderzoeker als 1 luxley deelde de inzichten van Hobbes en verklaarde I nog in 1885) dat de mensch oorspronkelijk leefde in een toestand van voortdurenden strijd van één tegen allen, tot eindelijk door eenige geavanceerde personen uit dien tijd „de eerste maatschappij" in het leven werd geroepen.

Dus ook Huxlev gevoelde niet, dat de maatschappij, verre er vandaan gemaakt te- zijn door de menschen, reeds langen tijd vóór het ontstaan van den mensch bij de dieren bestond. Zoo groot is de macht van het vastgewortelde vooroordeel.

Als wij den oorsprong van dit vooroordeel nagaan, ontdekken wij het weldra in de godsdiensten en kerken. De geheime verbindingen der toovenaars, regenmakers, Chamanen en later de Assyrisc'he en Egyptische priesters, nog later de christelijke priesters, hebben de menschen altijd trachten te overtuigen, dat zij van nature zondig zijn, dat alleen de toovenaars, de Chamanen en de priesters door hun welwillende voorbidding de macht van den booze verhinderden, die zich wilde meester maken van den mensch, dat zij alleen van de booze godheid de verschooning der menschen van het kwaad en hun niet-bestraffen voor zonden konden verkrijgen.

Het oerchristendom deed een kleine poging dit voor-