is toegevoegd aan je favorieten.

De moderne wetenschap en het anarchisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeel te verzwakken, maar de christelijke kerk sterkte het op nieuw onder aanroeping van de woorden van het evangelie omtrent het „eeuwige vuur". Reeds de leer van Gods zoon, die kwam om op de aarde te sterven en de zonden der menschen op zich te nemen, bevestigt deze beschouwing. Zij liet ook aan de „heilige inquisitie toe haar offers te onderwerpen aan de wreedste folteringen, aan het langzaam roosteren op een vuur. Men gat den menschen op die wijze de gelegenheid zich te bekeeren en aan de eeuwige pijn te ontkomen. En niet alleen handelde de Roomsche kerk aldus, neen, alle christelijke kerken hebben met elkaar gewedijverd om nieuw lijden en nieuwe afschrikking te vinden, om de menschheid, ,,in zonde gedompeld", te verbeteren. Tot op heden gelooven van de duizend menschen nog negenhonderd negen en negentig dat natuurlijke gebeurtenissen zooals droogte, aardbeving en besmettelijke ziekte door een godheid worden gezonden om de zondige menschheid op het rechte pad terug te brengen.

1 egelijkei tijd versterkt ook de staat op zijn scholen en universiteiten hetzelfde geloof aan de aangeboren zondigheid van den mensch. Het is voor den staat een levensvraag om de noodzakelijkheid te bewijzen van een macht, die boven de maatschappij staat en haar door middel van straffen voor overtredingen tegen de „zedenwet" — en deze identificeert men door een kleine goocheltoer met de voorgeschreven wet - zedelijke begrippen inprent. Want als de menschen zoo n versterking van zedelijke beginselen door de almachtige hand van hét gezag niet meer noodig hadden, was het weldra gedaan met hun geloot aan de hooge zending harer regeeringen Onze geheele godsdienstige, geschiedkundige, juridische en sociale opvoeding is doordrongen van het denkbeeld dat de mensch, aan zichzelf overgelaten, weldra zal af-