Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hel) mij daar toen herhaaldelijk tegen verklaard, omdat ik begreep, dat de Oude Maas later een voortrert'elijken spuiboezem voor den waterweg opleveren zou.

Uit het voorstel tot afdamming der Oude Maas volgt intusschen, dat deze rivier door de Staats-commissie anders werd beoordeeld en die commissie zeide zelfs, dat door de uitvoering van het plan van den Raad van den waterstaat volstrekt geen water van de Oude Maas op het Scheur zou komen (blz. 86 van het eindverslag) en dit eerst mogelijk zou worden, door aan het Scheur meer dan het dubbele van het tegenwoordige vermogen te geven.

Dit laatste is niet geschied en wat blijkt niettemin thans ?

Men leze eens, wat de ingenieur Ramaek schrijft in zijn verslag aan het internationaal scheepvaart-congres van 1898. Daar staat woordelijk :

„De Noord en de Noordgeul helpen aan de getijbe„weging in den Rotterdamschen waterweg, water gevende „en nemende op het voordeeligste tijdstip, om er grootere „beweging te bekomen, dan wanneer zij waren afgedamd."

Er wordt zelfs bijgevoegd, dat de verbetering van liet Scheur ten deele aan dezelfde oorzaak is toe te schrijven.

En dit geschiedt in weerwil, dat men sinds 1877 de Noordgeul 1) heeft vernauwd van 330 tot 70 Meter! Zie het evengemeld verslag.

Het is bovendien van algemeene bekendheid, dat er langs Brielle veel minder zoet water komt, dan vroeger en dat de Nieuwe Maas bezuiden Rozenburg sterk aan het verdrogen is. — En nu vraag ik : Indien dan toch het water van de Oude Maas om de punt van Rozenburg heen, dus

1) De Noordgeul vormt de gemeenschap tussehen de Oude Maas en den Rotterdamschen Waterweg.

Sluiten