Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIï. Iti deze gevallen evenals in §3 wordt dus de r geschreven als slotmedeklinker.

I). De slotmedeklinker van den gesloten lioofdlettergreep wordt eveneens weggelaten vóór geheel open lettergrepen ( Vrij verkorting).

I oorbeelden: blanco, bravo, copie, concessie, instructie, millioen, pensioen, legioen, kwantiteit, kwestie, franco, confessie, fractie, enz.

§ — In deze paragraaf behandelen wij vereenvoudigingen van medeklinkers, tic lof (jrooteit'h ' lx op <lr. nitxprnnJt o.

A. \\ at de uitspraak niet onderscheidt, dat onderscheidt liet debattenschrifc ook niet. dus:

vindt, leidt, houdt; eigennamen: Keizer. Keyzer, Kaiser. I?uyter of Ruiter; Alphen of Alfen; Beaufort. Lohman, Iviehl, enz.

B. De verbindingen worden zooveel mogelijk vereenvoudigd : karakter, karakteristiek, gymnastiek, diplomatiek, katholiek, bleekt, blijkt, ziekte, hoopt, stopt, optisch. Tsaar, sceue, straks ; theorie, theater, thuis, theoloog. Xederlandsch. binnenlandsch, oostorsch, barbaarsch. Engelsch. schuinsch, weidsch, duivelsch. opwaartsch, enz.

(. De cJit wordt in 't algemeen, vooral in gesloten lettergrepen, als en geschreven: pracht, hechten, klachten, aandachtig, gedicht, gedachte, enz.

I). De st voor den overtreifenden trap en in woorden als opbrengst wordt in 'talgemeen geschreven als s, dus: laatste, jongste, kleinste, grootste, slechtste, krachtigste, heftigste, opbrengst. enz.

E. Ophalen kunnen verkort worden: idee. open, echt. enz.

F. De slotmedeklinkers ld en It stellen wij voor door een drielijnige opivaarlsche t, indien de klinkers </. e, i. ue, u voorn fgonn .

naald, haalt. geld. besteld, veld, geldend, zeldzaam, kelder, mild, schild, verwildering, gilde, koelte, woelt, gulden, schuld, dulden.

<■. Evenzoo stellen wij de medeklinkers rd en rl voor dooide drielijnige opwaartsche t. indien de klinkers o en in roorafyaan:

kort. storten, gordel, wortel, afgekeurd, gescheurd, speurt, enz.

§ 10. A. — Verscheidene voorklanken kunnen wij in den slotmedeklinker weglaten, wanneer zulks geen verwarring geeft, bijv: Deensch. grenzen, bepeinzen, dienst, winst, gunst, kunst, ambtenaar, ambacht, oranje, Spanje, enz.

Sluiten