Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christelijker) gemeenschapszin, maar om te volbrengen en te voleinden het materieele offer, de reëele uiting der Roomsche solidariteit. De R. K. Herstellingsoorden zijn uit een oogpunt van Charitas een heerlijk sociaal werk, omdat het alle klassen kan en wil omvatten, van den rijke tot den arme, omdat het tot heil is van Noord en Zuid, daar er geen locaal, maar een algemeen belang door wordt gebaat voor ziel en lijf van ons Roomsche volk.

Talmen en wachten is verlies. De noodzakelijkheid en de behoefte aan R. K. Herstellingsoorden wordt gevoeld.

Wij doen een beroep op de katholieken van Nederland. Steekt uw hand in uw beurs en reikt met Roomsche milddadigheid, dan gaal weldra de spa in den grond en rijzen tusschen het groene hout

DE R. K. HERSTELLINGSOORDEN VOOR

LONGLIJDERS EN ZWAKKE KINDEREN

Sluiten