Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cognossement voorshands niet behoorde te worden gedacht. Hij eindigde:

„De wetgever trede niet ontijdig tusschenbeide, „maar late aan het maatschappelijk verkeer over, „deze nieuwe vervoer-overeenkotnst tot volledigen „wasdom te doen komen.

„Wellicht breekt later de tijd aan om haar op te „nemen in het verband onzer rechts-instituten. '

Mr. J. A. Levy daarentegen achtte destijds reeds den toestand onhoudbaar; hij schrijft:

„Mag de toestand van rechteloosheid voor de ,,talrijke belangen bij het door-cognossement betrokken, „zóó blijven? Stellig niet."

Er zijn 15 jaren sedert deze uitspraken verloopen; Mr. Loder wenschte dat de wetgever eerst tusschenbeiden zou treden, wanneer deze nieuwe vervoer-overeenkomst tot volledigen wasdom zou zijn gekomen, terwijl Mr. Levy toen reeds ingrijpen van den wetgever noodig vond. liet zij nu aan een handelsman, die veel met door-cognossementen te maken heeft, vergund eene poging te doen duidelijk te maken, waarom het door-cognossement onmisbaar is geworden en waarom hij meent dat eene wettelijke regeling daarvoor mogelijk en dringend noodig is.

Omtrent de oorzaken van het ontstaan van het vervoer op door-cognossement heb ik verschillende meeningen gelezen. Als een der oorzaken vind ik genoemd „behoefte aan versneld vervoer."

Met allen eerbied voor de meerdere kennis der rechtsgeleerden, die deze stelling verkondigden, moet ik haar stellig tegenspreken. De ondervinding heeft geleerd dat

Sluiten