Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te kunnen dragen. Ik hoop, dat men mij de pijnlijke taak, om op die persoonlijke omstandigheden nader in te gaan, zal besparen.

Zij hebben mij niet gehinderd om tegen den vijand testrijden, ook niet, om in de Partij mijn eigen opvatting van partijbelang te verdedigen: maar zij maakten, dat de na te noemen feiten, die mij ook thans een verdere waarneming der hoofdredaktie ongewenscht, ja onmogelijk zouden maken, mij toen óók in mijn gevoelsleven zoodanig hebben getroffen, dat ik reeds uit zelfbehoud genoodzaakt was, naar een regeling om te zien, waarbij ik slechts het mikpunt onzer vijaifden en niet meer dat van het meest schrijvend en sprekend deel der partijgenooten zou zijn.

Als ik hiervan 't bewijs moet leveren, zou ik vrienden en bekenden, die dit alles met mij hebben medegemaakt1, als getuigep moeten dagvaarden en tevens verschillende schriftstukken tot nadere staving van mijn beweren overleggen.

Ik zou dan b.v. v. d. Goes zelf moeten verzoeken, den brief over te leggen, waarin ik hem dit voorjaar mededeelde, dat Tak mij had gepolst, of ik bij zijn bedanken de redaktie weer zou willen overnemen. In dien brief, waarin ik de N. T. redaktie een plan van samenwerking voorgelegd, opdat, als 't Kongres mij de redaktie weer mocht' opdragen, de vroegere toestand niet weer zou intreden — heb ik óók als de eigenlijke reden, waarom ik vroeger aftrad, de tegenwerking der N. T. groep genoemd. Zoo óók in mijn antwoord aan Tak. En juist, om niet weer op die zelfde klip te stranden, heb ik mijn besluit omtrent de aanvaarding der hoofdredaktie van de vriendschappelijke samenwerking met de N. T. groep afhankelijk gesteld. Ik kan ook, in dit verband, wijzen op mijn rede op het Kongres te Enschedé, waarin ik mij over de herhaalde aanvallen in de krant en 't gemis aan voorafgaand overleg en samenwerking, beklaagde. In het verslag van H e t V o 1 k (4 Juni 1903 no 909) staat hierover het volgende:

„Spreker wilde dus zijn meening geven omtrent de onjuiste „wijze, waarop het klubje van de Nieuwe Tijd tegeu spreker tracht „te ageeren. Dit is een klubje van alleen dogmatische personen, die „zich aldus isoleeren. liet ware gewenscht, dat zij ook eenige personen „onder zich opnamen, die de zaken auders bekijken. Gij mist bsleid, „zeide spreker, en ziet beleid voor diplomatie aan.

„Met Lasalle had v. d. Goes spr. vergeleken in een slechte eigenschap. „(Loopuit: De Geschiedenis heeft Lasalle in het gelijk gesteld). Men be.denke toch, dat zij, die eenmaal geroepen zijn, van alles de spits af „te bijten, ook menschen zijn, en dat, als ze hun energie en opge„gewektheid zullen behouden, er beter waardeering in de Partij moet „zijn en men niet slechte bedoelingen moet zoeken."

Intussehen neem ik aan, dat) de bedoeling der gestelde vraag een andere is, dan te bewijzen, d a t ik werkelijk om de tegenwerking der N. T.-groep de redaktie heb neergelegd.

De „bewijzen", die men vraagt, zullen veeleer hierin bestaan,

Sluiten