Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook vóór den zondvloed zijne verdraagzaamheid zich niet onbetuigd liet. Zoo was het ook; immers zegt ons Petrus dat de lankmoedigheid Gods eenmaal gewacht heeft op bekeering van liet vóór den zondvloed levend geslacht. ') Maar zij wachtte slechts honderdtwintig jaren; want God had gezegd : mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten inet den mensch; -) hare grens viel derhalve binnen die, welke aan den voortduur der aarde gesteld was. Trouwens had God er zich niet toe verbonden om zoolang verdraagzaam te zijn als de wereld stond; hier echter doet Hij het. Hier bindt Hij zichzelven; de grenzen zijner verdraagzaamheid worden even ver uitgebreid als de duur van 't leven der aarde; de regenboog is er het teeken, het voortbestaan des geslachts de vrucht, en de verlossing der menschheid het doel er van. Thans is de mogelijkheid gegeven dat alle geslachten der aarde in Abrahams zaad gezegend worden; want God geeft hun, daardoor dat Hij ze met zijne lankmoedigheid dekt, het natuurlijk leven, zonder hetwelk zij het geestelijke en eeuwige niet zouden kunnen ontvangen. Ook hier gaat het volgens de wet: „eerst het natuurlijke, en daarna het geestelijke", met dien verstande, dat het natuurlijke den mensch gegeven wordt als wegbereiding en voorbode van het betere.

Alzoo zorgt God, alvorens Hij Israël aanneemt, voor de volken der wereld. O diepe wijsheid: Hij heeft ze allen onder zijne lankmoedigheid besloten, omdat Hij van zins was ze allen genadig te zijn. Ofschoon Hij den stroom zijner genade eerst door een (lijk omsluit, zoodat zijne wateren slechts over de Israëlietische bedding kunnen vloeien, geeft Hij hem een wijduitgestrekt gebied; want zijn plan brengt mede om den dam straks weg te nemen, en de wateren der rivier naar verre henen te doen vloeien, ja haar tot eene zee te maken, die heel de wereld overdekt. Geen doodsgericht vernietige dan ons geslacht; dat zijne zonde

1) 1 I'etr. 3 : 20. 2) Gen. 6 : 3.

Sluiten