Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste zich niet boos te maken, maar ten spoedigste klaren wijn te schenken?

Art. 14. Onder bovenstaande bepalingen is over* eengekomen, dat voor het uitgeven der eerste oplage de uitgever den auteur een honorarium zal betalen van fl . . . , Waarvan de helft bij het overgeven der volledige copie en de tweede helft binnen 14 dagen na het ver* schijnen van het werk.

Verder heelt de uitgever, onder de beperking in Art. 11 genoemd, het recht tot het doen verschijnen van nieuwe oplagen tijdens den geheelen duur van het auteursrecht, mits bij het verschijnen van elke nieuwe oplage hij den auteur fl ... per honderd exemplaren van die nieuwe oplage betaalt.

Aldus opgemaakt ter goeder trouw, in dubbel origineel en geteekend

te den 19

TOELICHTING: al. 1. De data der betalingen kunnen natuur: lijk ook op andere wijze worden geregeld.

Al- 2. Kan men de grootte van volgende oplagen niet vooruit bepalen, dan lijkt ons het billijkst het honorarium «per honderd exx» vast te stellen. Intusschen is het mogelijk, dat deze regeling blijkt niet te deugen, nl. wanneer de particus liere prijs van volgende oplagen — zonderdat men dit vans tesvoren heeft kunnen nagaan — belangrijk hooger of lager worden moet dan de eerste. In zulke gevallen maakt men ót een nieuw contract óf men verstaat zich per brief over een nieuwe regeling, die de dure of goedkoope editie moges lijk maakt, in welke regeling dan uitdrukkelijk moet worden

Sluiten