is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan met het goede; maar daarom is het toch in zijn bestaan geenszins van die paring afhankelijk. De ethische en de aesthetische opvatting der dingen vallen niet samen; integendeel, zij verdringen elkander dikwijls als antagonisten. Zeer zeker kunnen beide zienswijzen bij eenzelfden persoon worden aangetroffen, maar op een bepaald oogenblik overheerscht toch gewoonlijk de eene ten koste van de andere. Een heilige is geen kunstenaar en een kunstenaar geen heilige.

Wilde men dus b. v. een dichter ten kwade duiden, dat hij veel edeler en voortreffelijker typen teekent dan hij in zijn eigen persoon te aanschouwen geeft, dan ware dit even dwaas als een schilder of beeldhouwer er een verwijt van te maken, dat zijn beelden of portretten een zooveel schooner aanzien bezitten dan zijn eigen uiterlijke verschijning. Ten onrechte zoekt men dikwijls een harmonie tusschen den geesl, dien des kunstenaars scheppingen ademen, en het gehalte van diens persoonlijk leven of den indruk welken de persoonlijke omgang met hem maakt. Zijn beide moeilijk met elkaar te rijmen en valt er een onloochenbare tegenspraak tusschen hen op te merken, dan is men er op uit, ter wille van dat eenmaal vooropgesteld harmonisch verband, hetzij te betoogen dat de bedoelde kunstwerken per slot van rekening mank gaan aan