is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgeving. Ook in onzen tijd heeft de kunst niet meer de sociale beteekenis van vroeger dagen, en is de aandacht, die men haar eenmaal schonk, voor een groot deel in beslag genomen door de wetenschap en door sociale vraagstukken van minder idealen aard. Tot haar schade is de voeling tusschen kunstenaar en publiek grootendeels verdwenen, en dienen hare voortbrengselen veelal alleen tot bevrediging van nieuwsgierigheid, modegrillen en zucht naar emotie van dezulken, die door hun wereldsch leven de vatbaarheid voor rein en verheffend kunstgenot verloren hebben. Ook de opleiding van onzen tijd kan moeielijk gunstig heeten voor de ontplooiing van kunstenaarsnaturen. Onze methode van onderricht is bijna uitsluitend gericht op de aanbrenging en vorming van begrippen, ten koste van de aanschouwelijke voorstelling en de oefening van het waarnemingsvermogen. !) De hedendaagsche opvoeding is zeker veel bevorderlijke!- voor de aankweeking van wetenschappelijken zin dan voor de ontwikkeling van kunstneigingen en kunstbegaafdheden. Al kunnen ook die beide in éénzelfden persoon vereenigd zijn, in 't algemeen gaan zij niet samen; want de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden, zijn

1) De Duitsche vereeniging «Die Kunst im Leben des Kindes* zoekt daarin verbetering te brengen.