is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds, voor of tegen, aan de zuivere natuurlijke uiteenzetting nadeelig is! Moge de Italiaansche reis voorspoedig zijn! Aan genoegens en nut zal liet niet ontbreken. Wellicht kunt U van inliggend billet gebruik maken. Mijn beste groeten aan welwillende landgenooten!

Goethe.

Carlsbad, 9 Aug. 1818.

Het inliggend billet waarvan in dit schrijven melding wordt gemaakt, was een aanbevelingsbrief' aan Lord Byron, die sedert eenige jaren te Venetië woonde.

Nu hij eenmaal de laatste hand aan zijn werk gelegd had en dit ter perse was, vertrok hij, na eenige verwikkelingen met den uitgever, waarbij zijn hardnekkig en wantrouwig karakter den boventoon voerde, naar Italië.

Hier worden de bijzonderheden over zijn leven en zijn werken veel schaarscher. De meesten zijner brieven uit het tijdperk zijns levens zijn verloren geraakt of vernietigd, zoodat er slechts weinigen tot ons zijn gekomen. Het verband en de bijzonderheden van de lotgevallen en gebeurtenissen, waarop in deze overblijfselen van zijn correspondentie gezinspeeld wordt, is dus dikwijls niet zonder groote moeite of in het geheel niet te achterhalen.

Na eenige dagen van de maand October te Weenen doorgebracht te hebben, begaf hij zich naar Venetië, zonder daar echter gebruik te maken van Goethe's aanbevelend schrijven aan Lord Byron. Achtereenvolgens bezocht hij Florence, Bologna en Rome. Zijn levenswijze gedurende dit eerste gedeelte van zijn reis schijnt niet afgeweken te hebben van die welke hij te Dresden leidde. De onafgebroken arbeid, waarvan de vrucht nu weldra het licht zou zien, beheerschte nog te veel zijn geest en al zijn vermogens, om zich reeds aanstonds op meer overwegende wijze tot stoffelijke genoegens getrokken te gevoelen. Een geest, die zoo lang werkzaam is geweest, wordt niet plotseling uit zijn eigen atmospheer gerukt, om geheel en al in een andere tegenovergestelde op te gaan.

Het weinig maatschappelijke karakter van Schopenhauer, de christelijke, geloovige omgeving in Italië, het verblijf te midden van hen, die een ander vaderland als het zijne beminden, dit alles droeg er toe bij, om Schopenhauer in zijn „ongezellig" karakter te stijven.

In December ontving Schopenhauer te Rome de laatste vellen van zijn hoofdwerk, dat nog diezelfde maand het licht zag.