is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van anderen afwijkt en men er zich eerst aan gewennen moet, de dingen te noemen, zooals U het verlangt. Had men echter eenmaal dit voordeel bereikt, en wist men, dat „paard" niet „paard" maar „cavallo" en „God" „dio" of anders heet, dan las men het vlug en gemakkelijk.

Ook de geheele indeeling beviel hem zeer goed; alleen had hij veel aan te merken op het weinig sierlijke formaat en verbeeldde hij zich gelukkigerwijze, dat het werk uit twee deelen bestond.

Binnenkort hoop ik hem weder alleen te spreken; misschien spreekt hij zich dan op meer bevredigende wijze uit. U is althans de eenige schrijver, dien Goethe op deze wijze en met zooveel ernst leest; dat kan u, dunkt mij, verheugen."

Bij het lezen van deze weinige regelen, mocht Schopenhauer inderdaad vertrouwen, dat hij in Goethe een krachtigen steun en een ernstigen verdediger van zijn wijsgeerige stellingen zou vinden.

Dit mocht echter niet zoo zijn. Goethe wilde wel het genot smaken van zich in de zoo geheel nieuwe opvattingen van den pessimist te verdiepen, maar hem op zijn schouders tillen of hem als piedestal te dienen, daarvan weerhield hem de oneenigheid die tusschen beiden omtrent de kleurenleur gerezen was, en die van uit den diepsten schuilhoek van zijn hart niet zonder eenigen weerzin het mogelijk succes van den jeugdigen philosoof gadesloeg.

Nu, na zooveel jaren weten wij, dat Schopenhauer het alleen aan zijn eigenaardige beschouwingen over de vrouw, die in de pers de rondte deden op een tijdstip, waarin zij in een vruchtbaarder bodem vielen dan bij den aanvang der eeuw, toen de vrouw, als een der meest blijvende herinneringen aan de achttiende eeuw, als het ware vergoddelijkt werd, te danken heeft gehad, gelezen te worden; zoo waar is het, dat een geestesproduct, en wel voornamelijk een wijsgeerig, slechts het licht ziet om aanstonds te sterven, wanneer er, hoe verdienstelijk het overigens zij, door bevoegde autoriteiten de aandacht niet op gevestigd wordt.

Inderdaad, hoe geheel anders zou de wereld er wellicht uitzien, indien er uit sommige snippermanden wijsgeerige stelsels en wereldbeschouwingen het hoofd opstaken om op jammerlijke wijze te weeklagen over anderen, die niet zelden beter hun plaats zouden innemen! even waar, als wij hierboven zeiden, is