is toegevoegd aan je favorieten.

Arthur Schopenhauer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTALING DER CITATEN.

Pag. 165. Dans 1'enfance, etc.

„Gedurende de kindsheid is het zenuwstelsel, in vergelijking met het spierstelsel, naar verhouding belangrijker dan op iederen anderen leeftijd, terwijl later het meerendeel der andere stelsels de overhand op het zenuwstelsel verkrijgen. Het is bekend dat men, om de zenuwen te onderzoeken, steeds kinderen neemt."

Pag. 168. L'intelligence de 1'orang-outang, etc.

„Het verstand van den orang-outang, dat zoo ontwikkeld en reeds zoo vroegtijdig ontwikkeld is, neemt af met den leeftijd. Wanneer de orang-outang nog jong is, wekt hij onze verbazing door zijn schranderheid, zijn slimheid en zijn behendigheid: maar de volwassen orang-outang is nog slechts een ruw, brutaal en onhandelbaar dier. Hetzelfde moet gezegd worden van alle andere apen. Bij allen neemt het verstand af, naarmate de spierkracht toeneemt.

Alle apensoorten vertoonen deze omgekeerde verhouding van leeftijd tot verstand. Zoo bijvoorbeeld de „Entelle" (een soort langstaartige aap van de onderklasse der Semnopitheken en een der apen, welke in den godsdienst der Brahmanen aanbeden worden) heeft op jeugdigen leeftijd een breed voorhoofd, een weinig vooruitspringenden snuit, een hoogen ronden schedel, enz.

Met den leeftijd treedt het voorhoofd achteruit, en verdwijnt, de snuit begint meer en meer vooruit te steken; en de geaardheid van het dier ondergaat even groote wijzigingen, als zyn lichameüjke gesteldheid; de neerslachtigheid, de opvliegendheid en de zucht naar eenzaamheid vervangen de schranderheid, de gedweeheid en de gezelligheid.

De verschillen zijn zoo groot, zegt Fred. Cuvier. dat wij,