is toegevoegd aan uw favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik heur hebben wol, hou wol zai grooter geluk kriegen, dat wol ik den wel ais waiten, zoo'n verkwenen wicht. Stil, stil Aibel, dat geft nou gain pas langer heur, wat denkst wel, zai is gauw dien vrau en as doe op dien aigen vrau schêlst, man en vrau is ain, dat most nou moar goud begriepen.

Nou, dat is Doomnie zien schuld, joa 't is aans 'n best man, en wat ken die man proaten, gommes doagen en gain ende, ik heb mie d'r al zoo voak over verwonderd, dou 'k nog dejoak was, den in kerkeroadsvergoadern, hai won 't aaltied. Hai luit ons eerst oetproaten en den kwam 't lös, och, och, och! Ainmoal was Klinkhoamer benuimd tou ólderling en dou he doar tieden van kreeg, zee he: „ölderling wil 'k nait wezen, doar krigt gain mensk mie tou, ik zei mörn noar Doomnie tou en doun bedanken, want ik wil nait". Wat gebeurt d'r mensken ? hai het 'n uur bie Doomnie zeten en dou hai votgong, har man 't net zoo nuuver aannomen.

Wat zol Doomnie zuk ook redden kennen in 'n roadsvergoadern; hai! nou bin 'k doar weer en doar wol 'k ook nait hên mit gedachten. Vairtien doagen is 't nou leden, roadsvergoadern mit 'n moaltied omdat wie 'n neie börgmeester, zoo'n poespas oet stad, kregen harren. Eerst was 'k d'r al gek tegen man, dat Aibel Geldzak 't nait worren was, moar doar heb 'k mie over troost, want dat ligt bepoald nait aan mie, moar dat zei wel komen, omdat ik mit zoo'n onneuzel wicht loop. Dei as börgmeestersjuffrau, dat leek zuuver niks, den har Ga . . . vot doe, bist d'r al weer ? — Ik kwam den al mit 'n verkeerd gemoud in zoal en stoapel wuir 'k dou ik doar dei vleddermoezen om dei gedekte toafel hênvlaigen zag.

Vleddermoezen ? foi, foi Aibel, 't binnen mensken! Nou ja, vleddermoezen bin 't heur, zai hebben net zukke spitse slippen en vlaigen aal rond om joe tou, 't ainegste ver-