Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zai zeeden dat ze tied nait meer nuimen konden, dat ze die zain harren zunder 't wichtje".

„Nee! dat is ook zoo, Kasper gait mit as 't 'n beetje ken, wie heuren bie 'n kander. Hou is 't wicht, verveelt die 't al weer? Proat 'k weer te laank mit Moeke? Den klauterst vot moar weer bie mie op, wat wilst nou?"

„Noar 't land mit joe".

„Zoo! past die 't nou wel, wat mout wie doar den?"

„Peerden bekieken".

„Nou dut zei op slag wezen, komaan moar op mien schölder. Zeg moar: „dag Moeke".

„Dag Moeke. Tou vot nou den Voader, vot nou ook".

„Joa, zeker, ik mout. mien pet allennig moar even opzetten, brandt die 't nou al zoo in ?"

„Aibel doe begripst doch wel, dat dat zoo nooit goud gait, dat lutje wicht het die hailendaal onder slag. Zai ken zuuver mit die doun wat ze wil".

„Nou wat zol dat wezen? Dat lutje ding bin ik stoapelgek mit en doar kooni 'k rond veur oet. Zit ook net zoo'n oard in as in mie".

„Joa dat is nou a'moal goud en wel, moar dat mout ze nait heuren, leuf mie, wat zei dat worden? As ik wat zeg, den zegt zai nou al: „Voader wil 't wèl lieden en den mag 't ook".

„Ha - ha - ha. Kom Kasper, wie goan vot. Moeke is mit 't verkeerde bain tou 't bêr oet stapt van mörn".

„Hai wat zei 'k bliede wezen, as dei vervlogen schouljoaren oet binnen veur Kasper, dat 't wicht overaal mit mie hên ken.

lekje wil hebben, dat ze nog veul laanger noar schoul goan zei, moar wat zei dat beduuden? Zai het ja geld genog. Wat man is Aibel Geldzak nait worren en dei het moar aan elf joar tou op schoul goan. Nou Kasper

Sluiten