is toegevoegd aan je favorieten.

Olle vrunden in Grönnegerland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wêl is dat den ?"

„Dat mag 'k vot nog nait zeggen, moar zoo gauw as 't ken, koom ik en vertel joe 't.

Loat ie ze den astjeblieft zitten ?"

„Joawêl, zoövèul ligt mie d'r hail nait aan gelegen, ik hang mien fail en schuddeldouk d'r aan te dreugen".

„Wenneer goa ie d'r den oet ?"

„Mit alder-Hailegen is gelukkig tied om".

„Nou moar dat is den steevast ? Zol ie joe nait beroaden, as 't er aan tou komt ?"

„As ie dat heuren, den mag ie ook moar gerust zeggen : „dat wief van Kloas Brand is 't in kop sloagen".

Nee Jantien, 'k wol ja laiver dat ze mie 'k wait nait wat deden, as dat 'k hier in bleef, in zoo'n rooknust, zoo'n duuster gat".

„Wil ie mie nou wel veur drei cent bekeetjes geven, want ik wil 't weer verloopen".

„Joa, moar zoo hard huif ie nait vot goan, ie bin mie nou zoozeer nait in weeg. Nee want aans har 'k joe 't allaank zegt, net zoo wis man, want om tou proaten en fien fluiten, dat heb 'k nait leert. Ik heb fiks wat leert in mien jonge joaren en ik ken mien woord den moar ais wat best doun, moar flikflooien en mooi proaten, nee eurt as ie dat hebben willen, den mout ie nait bie Gartje Knor wezen".

„Nou ik bedank joe vrundelk en as ie ais bie 't Gasthoes komen, koomt den ook moar gerust ais noader".

„Dat ken mie best ais in kop komen eurt''.

„Dag vrau Brand en ne "

„Ho, ho ais 'n beetje. Harregat, vrau Brand, hoe krieg ie dat nou in kop ? Moar och ie binnen nog wat oet stuur, Gartje eurt en niks aans. Dag Jantien".

„Mag 'k wel even bie jou in koamer komen Aanje?"