is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoek aan Rome niet brengen kon, den Christenen te Rome een zoo volledig mogelijke uiteenzetting van zijne opvattingen in tegenstelling met die der Judaïsten heeft willen geven (vgl. Theol. Lit.-Zeit., 1896, 476).

Het systematisch karakter van den brief op den voorgrond stellende, geven wij toe, dat er eenige reden moet geweest zijn, waarom hij juist naar Rome gezonden is. Door het verlangen van den apostel om met de gemeente aldaar in aanraking te komen, door de politieke beteekenis van de stad als hoofdstad des rijks, door de mogelijke aanvallen van joodschgezinde dwaal leeraars in de toekomst wordt het schrijven van zulk een kapitalen brief niet voldoende verklaard. Wij meenen de oplossing elders te moeten zoeken.

De gemeente te Rome was waarschijnlijk wel onder den invloed van Paulus maar toch zonder zijn persoonlijke medewerking gesticht. Hand. 19:9, 10 leert ons hoe Paulus bij het stichten van een gemeente te werk ging. Hij sprak te Efeze gedurende twee jaren dagelijks in de school van Tyrannus. Ongetwijfeld zal hij bij dit onderricht een zeker plan gevolgd hebben, zoodat zijne hoorders een overzicht kregen van de waarheid des evangelies. Ook mogen wij onderstellen, dat hij in de andere gemeenten min of meer uitvoerig op dezelfde wijze te werk ging. Vandaar in zijne

brieven telkens de uitdrukking: „Of weet gij niet ?'

(vgl. b.v. 1 Thess. 4:2; 5:2; 2 Thess. 2:5, 6; 1 Kor. 3: 16; 6:2, 3, 9, 15, 19).

Welnu, van dit fundamenteel apostolisch onderricht was de gemeente te Rome verstoken gebleven. Hierin moest worden voorzien. Paulus wilde naar Rome reizen maar ook nu kon hij verhinderd worden (vgl. 1:10; 15:22). Bovendien zou hij de Christenen bij een persoonlijk bezoek te Rome toch niet al te veel als leerlingen kunnen behandelen. Dat ging beter in een brief.

Op deze wijze verstaan wij ook den plotselingen overgang van de inleiding (1 :1—15) tot de didaktische verhandeling, die terstond met het thema begint (1 : 16, 17), welk thema