is toegevoegd aan uw favorieten.

Kommentaar op den Brief aan de Romeinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kwade aan (Luk. 2: 35; 5 : 22; 1 Kor. 3 : 20). Beza en Vulgaat: maar niet om met hen te redetwisten over hun gedachten. Meyer, Weiss, Luthardt e. a. willen: maar niet om de gedachten (ZixKcyir/tiiv) van uwe zwakke broeders te kritiseeren (lixupiaei,-). Wij geven de voorkeur aan de vertaling in den tekst, en beamen de verklaring der Syn. Vert.: zonder u tot rechter over de denkbeelden van een ander op te werpen; wat bij zoo groot verschil van standpunt slechts tot nutteloos twisten aanleiding geven zou.

Vs. 2. De bedoeling van mtrreueiv, in tegenstelling met xiróevüv, is duidelijk: die een geloof heeft, sterk genoeg om zonder gewetensbezwaar alles te eten. Eet moeskruiden; en niets anders.

Het 3e vers bevat het thema, waarvan de ontwikkeling doorloopt tot vs. 12. 'O 3è w verdient aanbeveling boven xx) ó i**j, omdat het den nadruk legt op het tweede deel van den zin, waarvan de ontwikkeling in het volgende op den voorgrond staat. Het is een hebbelijkheid van den sterke, uit de hoogte op den zwakke neder te zien; van den zwakke, den sterke van lichtzinnigheid te verdenken. — God heeft hem aangenomen. Dit kan slaan op den zwakke en den sterke, maar in verband met het „oordeelen" in het volgende vers hebben wij ongetwijfeld aan den sterke te denken.

Ys. 4: „Wie zijt gij, dat gij eens anders huisknecht oordeelt 1 Hij staat of valt zgn eigen heer. Hij nu zal staande blijven, want God ') is machtig 2) om hem staande te houden."

Een knecht wordt geoordeeld door zijn eigen, en niet door een vreemden meester. Olxirvig teekent een intiemer verhouding dan SsDAö?, slaaf; zie Weiss. „Staan" of „vallen"

1) Text. ree. DEFGL: o Qeo$; X ABCP: o Kvpio$,

£) Text. ree. LP min.: dvvacTO$ yxp emv; de andere cod,: Suvotrei yotp.