is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een levendig streven naar ontwikkeling bij de vrouwelijke jeugd, de school ontwassen, brengen.

Laten wij het inmiddels hierover eens zijn, dat de overgang van de school tot het leven een klove vormt in de geestelijke ontwikkeling, vooral van onze vrouwelijke leerlingen. Bij het verlaten der school worden plotseling een menigte drijfveeren tot de studie buiten werking gesteld: de kracht van den schooldwang, de kracht van de persoonlijkheid der leeraren, de kracht van het onderwijs, de kracht van den gemeenschappelijken arbeid, de kracht der censuur, enz. Thans wordt de leerling aan zichzelf overgelaten, zelfstandigheid, zelfopvoeding wordt van hem gevorderd.

Zal deze overgang niet leiden tot een catastroplie, dan moet de school van den eersten dag af haren arbeid zoo inrichten, dat geen salto mortale, maar een geleidelijke overgang haar van het leven scheidt. Wat speciaal aan de sohool eigen is, moet langzamerhand op don achtergrond treden, terwijl de krachten, waarop de leerling later moet vertrouwen, voortdurend versterkt moeten worden. Naast een decrescendo eenerzijds een crescendo anderzijds.

Uit den plicht tot denken bijv. moet zich op school een wil tot denken ontwikkelen, of beter nog, een denkplicht van hoogeren rang: het nadenken moet den leerling tot een natuurlijke aandrift worden. De leeraar moet ziju invloed steeds minder laten gelden, ten bate van den invloed der stof.

Een superbe kunst, dit terugtrekken van eigen persoonlijke werkzaamheid, en toch is ze nergens méér noodig dan bij de opvoeding van meisjes, wier belangstelling voor de stof zoo moeilijk kan worden gescheiden van den persoon des leeraars of der leerares.

Dat het onderwijs van den beginne af moet streven naar zelfwerkzaamheid en zelfontwikkeling, is voor ons een hoofdbeginsel. Eveneens is het noodzakelijk, den invloed van het oordeel, hetwelk van autoritaire zijde komt, gaandeweg door ontwikkeling van zelfkritiek op den achtergrond te schuiven.