is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen bewaren, tevens aanleiding geeft, deze gave stelselmatig te ontwikkelen.

Huiselijke kunsten, waarvan de invloed op de degelijkheid, op de gezelligheid, op de veredeling van het familieleven niet gering mag worden gesc'r .t, zijn ook het voorlezen en het voordragen. Dat heeft de school reeds lang ingezien; alleen ging ze nimmer tot een vrije, zelfstandige ontwikkeling over. Het is toch heusch niet te veel verlangd, indien ik den eisch uitspreek, dat leerlingen der hoogste klassen niet alleen een gedicht mooi kunnen lezen en voordragen, nadat de leeraar het met hen heeft doorgewerkt, maar dat zij het ook zonder eenige voorlichting kunnen instudeeren.

Zelf-opvoeding.

Nog eens de vraag: wat moet de school doen, om haar leerlingen lust en kracht tot verder streven, tot voortgezetten ontwikkelingsarbeid na de leerjaren mede te geven.

Of zij blijven voortgaan, — dat hangt van den aard en van de sterkte der leidende motieven af.

Vooraf zij herinnerd, dat bij het verlaten der school het krachtige motief van plichtsbewustzijn in schooleche beteekenis wordt uitgeschakeld. Evenzoo de motieven, die ontstaan uit het gezamenlijk streven van klasgenooten naar hetzelfde doel. Eveneens de motieven, die hun oorsprong nemen uit de persoonlijke verhouding van den leerling tot den leeraar. Ten slotte ook nog het uitzicht op een gunstige beoordeeling en de vrees voor straf.

Er blijft de belangstelling voor wetenschap in 't algemeen, voor enkele leervakken in het bijzonder. "Vrij van alle bijkomende interessen, heeft het streven naar meer kenniB een doel op zich zelf.

Dat deze belangstelling „gelijkzwevend" moet zijn, is een onnatuurlijke eisch, niet in overeenstemming met het aangeboren recht van de individualiteit, om haar eigen neiging te volgen. Dat ze veelzijdig mag zijn, is te wenschen; slechts mag de veelzijdigheid de grondigheid