is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loopende belangen moest dan wol geen acht worden geslagen P

Rest ons dus het „beroep" van vrouw en moeder. Aangezien het meerendeel van onze vrouwelijke leerlingen dit beroep zal aanvaarden, schijnt men recht te hebben, daarmede rekening te houden. Eu inderdaad is dit in zooverre het geval, dat de school de vrouwennatuur recht laat wedervaren. In het beroep van vrouw en moeder kan de natuur der vrouw zich het best ontplooien, ook naar den intellectueelen kant. Daarmee is echter volstrekt niet beweerd, dat speciale huishoudkunde of de techniek der kinderverpleging recht op plaatsing in het leerplan hebben.

Ik bedoel dit: is men in de keuze van leerstof en leervakken billijk tegenover de eigenaardigheden van den vrouwelijken geest, dan bewijst men een grooten dienst aan het toekomstig familieleven van de vrouw, en zorgt men tevens voor het behoud van het eigenaardigvrouwelijke in denken en gevoelen bjj de aanstaande draagsters van andere beroepssoorten.

Wat wij van noode hebben is niet de opneming van elementair vakonderwijs, maar een krachtige algemeene ontwikkeling, waarop zich de beroepsvorming gemakkelijk laat voortzetten. Reeds noemde ik als een der heerlijkste resultaten van het onderwijs den lust tot den arbeid, d.w.z. het verlangen naar samentrekking van alle krachten ten dienste van een beroep, en dientengevolge ten dienste van de samenleving. Deze vurige begeerte naar concentreering van krachten ten behoeve van de gemeenschap kan nimmer genoeg in de jeugdige zielen worden aangekweekt. Een misdaad tegen de kuituur moet het elk harer toeschijnen, wanneer zij na volbrachten leertijd jarenlang haar krachten spelend en zonder samenhang in doellooze bezigheid zou moeten verbruiken.

Yrouwen heeten haar willen en handelen slechts door nabijliggende, persoonlijk gekleurde motieven te laten bepalen, nimmer door de idee van het algemeen welzijn, den voortgang der beschaving, enz. Hoe het ook zij, in allen gevalle is het de taak van de school,