is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sophie nu kan zeer zeker aan die waardeeringen hare aandacht wijden. Maar zij mag niet vergeten, dat wanneer zij dat deel harer taak op den voorgrond stelt en daarin haar voornaamste roeping ziet, zij tegelijk daarmede haar streng wetenschappelijk karakter prijsgeeft. De persoonlijkheid toch en het subjectieve inzicht van den beoordeelaar spelen hier een overwegende rol, terwijl juist in elk streng wetenschappelijk onderzoek de eigenlijke waardeschattingen niet meetellen of althans geheel achterstaan bij het zoeken naar de waarheid, afgescheiden van elke beoordeeling harer zedelijke waarde. De oordeelen daarentegen wat als goed of slecht, als schoon of leelijk is aan te merken, hangen ten nauwste samen met gewekte gevoelens, wier oorsprong psychologisch kan onderzocht worden, maar wier waarde buiten het gebied der wetenschap valt. Die oordeelen zijn niet langs den rationalistischen weg van verstandelijke overweging tot stand gekomen; veeleer speelt hier het gevoelsleven, nauw samenhangend met allerlei onbewuste instinkten en aandriften, de hoofdrol; en het laat zich dan ook doorgaans niet door redeneeringen, hoe voortreffelijk ook op zichzelf, wegcijferen of omvei'werpen.

Gelijk gezegd: het ontstaan en de ontwikkeling der waardeeringsoordeelen kan wetenschappelijk worden nagegaan, maar hun gerechtigdheid en juistheid leent zich daartoe niet en ontsnapt aan elk wetenschappelijk onderzoek. Alle waardeeringen bezitten slechts