is toegevoegd aan uw favorieten.

Stadsbezit in grond en water gedurende de middeleeuwen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch ;il niet overvloedige linanciüele hulpbronnen van het rijk verloor, trachtte te redden, wat te redden viel. en maakte zich daarvoor medeplichtig aan de misdaad der menigte, door aan de steden de huizen en erven der vervolgden af te staan ').

- Evenmin als het voorgaande is met eenig stelselmatig streven ui verband te brengen de verbeurdverklaring van goederen, welke bij onderlinge twisten vaak op groote schaal plaats vond. Als voorbeeld diene Keulen. In 1:570 hadden de gilden, die het heft in handen hadden, de rijken door eene verhooging van het schot ge\oi'lig getroffen, maar einde 1371 had er eene omkeering plaats en werden de geslachten weer in hunne macht hersteld. Zij wreekten zich door hunne tegenstanders oeconomisch zoo goed als te vernietigen ; al hunne goederen werden verbeurd verklaard. Maar de stad behield deze niet aan zich, waarschijnlijk om de herinnering aan de geschiede berooving niet te lang té laten voortduren en om door verkoop der goederen de mogelijkheid uit te sluiten, dat de gildebroeders vroeg of laat weer in hun bezit hersteld zouden worden. In de stadsrekeningen van de volgende jaren komt geregeld een post voor van de opbrengst der verkochte „Webererben", het eerste jaar ten bedrage van 07.871 M. 7 (f, totdat in 1380 de laatste perceelen onder den hamer gebracht en voor 30 M. 7 (3 van de hand gedaan zijn 2).

Laten wij evenwel de hier opgesomde abnormale gevallen buiten rekening, dan zien wij steeds de stad zelf eene onbeduidende plaats innemen onder de bezitters van den grond, haar weinig lust vertoonen eene betere plaats te verkrijgen, nog minder trachten door omvangrijke aankoopen liet woningvraagstuk te beheerschen. De liuistijnsen van de heerlijke grondeigenaars waren in den lateren tijd versteend tot een onbeduidende „Reallast". Grondheerlijke rechten verdwenen wel, maar breidden zich niet uit in de stad. Zoo „berührte es die Stellung und den Begritï der Stadtkörperscliaft nicht mehr, wenn alle oder einige Grundstücke der einzelnen Burger zins- und rentenpflichtig mit privatrechtlichen Lasten und Diensten beschwert, oder auch, sofern nur auch hier keine persünliche Herrschaft mehr darin enthalten war, 1'renidem Obereigenthuni

"1) Op vele plaatsen Avas het joden regaal reeds door de keizers vervreemd. Voorbeelden van schenking der jodenhuizen aan de steden : Urkundenb. der Stadt kornis, ed. II. Boos, 1886, II, S. '267 en S. 317 (die Juden husere, hofestetde, boden unde bu unde alles); Speir. Urkb., S. 456 f.; Augsburg. Urkb., II, S. 29 etc! In Hildesheim bestaat ook een relatief belangrijk deel van den census pascalis en census michaelis, welke de stad ontvangt, uit inkomsten van huizen van die joden, welke later weer toegelaten en in het bezit hunner eigendommen hersteld zijn.

2) R. Knipping, Die Kölner Stadtrechnungen des 11. A. (Publikationen der Geselschaft f. Rhein. Geschichtsk. XV 1897 f.) op de jaren 1372—1380. Vgl. ook G. Sohmoller, Strassburg zur Zeit der Zunftkampfe, S. 100. waar iets dergelijks van Straatsburg medegedeeld wordt.