is toegevoegd aan je favorieten.

Repertorium Noviomagense

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hy sich in't exerceren van synen dienst sal hebben te reguleren. Nym. 1G68, 12 blz. goth. lett.

Notificatie. Borgermeesteren, schepenen ende raadt deser stadt, enz. (15 julij 1668. Ampliatie van de bepalingen omtrent de voerlieden) kl. fol. goth. lett.

Publicatie. Burgemeesteren schepen ende raedt der stadt Nieumeghen. Verscheyde inconvenienten, enz. (Over het invorderen en innen van boekschulden 16 Febr. 1670) 1 vel fol.

Ordre en reglement by borgemeesteren, schepenen en raadt beraempt op 't stuck van brandt. (12 Dec. 1669). Nym. 1670. Goth. lett.

betrefende den brand. Nym. 1759.

Ordre en reglement waarnaajeder zich in tyde van brand binnen de stad Nymegen zal hebben te reguleeren. Nym. 1779.

Ordonnantie by borgemeesteren, schepenen ende raadt der stadt Nymegen beraamt over het claer houden van deser stadts haven, ten eynde dat deselve by haere tegenwoordige diepte verblyve, ende niet beslommert off vervuylt worde, waer nae een yder ende voornamentlijck de schipperen haer precijs sullen hebben te reguleren. 14 Dec. 1670, in plano goth. lett.

Ordre, soo in de stadt Nymegen tussen de politycque en militaire, off magistraet ende commandeur off commanderenden officier met het inleggende guarnisoen sints den jare 1651 en van te voren meest geobserveert is, ende vervolgens tot een vaste ordre ghearresteert. Nym. 1672, 4". 25 blz. (Raadsbesl. van 6 Dec. 1671).

Lyste, ordonnantie ende voorwaerden waer naer deser stads Craen verpacht ende betaelt sal worden, aengaende met Petri 1677. Nym. in plano.

Ordonnantie der stadt Nymegen op den impost van de Craan (1694). Nym. 4°. 10 blz. Goth. lett.

— Dezelfde (10 Febr. 1711). Nym. 4°. 12 blz.

Ordonnantie naar welke borgermeesteren, schepenen en raaden der stad Nymegen voorneemen zyn aan den meest-biedende te verpagten, en in het vervolg geheeven zal worden het Kraan-geld. Nym. 1765. 4". 26 blz.

Publicatie. Borgemeesteren, schepenen en raedt der stad Ny-