is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vasten van ondergeschikt belang is, liier staan vasten en rechtspraak op één hoogte. In verbinding met de belijdenis van zonde en het wegdoen der baals, enz. dienen zij om de bekeering tot Jahwe een wezenlijke te maken.

Joël 1 : 14; 2 : 12, 15. In het eerste hoofdstuk wordt door den profeet melding gemaakt van een sprinkhanenplaag, waardoor het land geteisterd wordt en de bevolking in rouw gedompeld is. Dit geeft den profeet aanleiding, zijne landgenooten op te wekken zich voor Jahwe te verootmoedigen. „Gij priesters, omgordt u en bedrijft rouw, heft weeklachten aan, bedienaars van het altaar, komt in rouwgewaad overnachten, bedienaren van mijn god. want ontzegd zijn aan het huis van uw god meel- en plengoffer," vs. 13. „Bepaalt een vastendag (lüip Dis), kondigt een heiligen dag af; vergadert oudsten, alle inwoners des lands, in het huis van Jahwe uwen god, en roept tot Jahwe: Wee, wee, wee, die dag! want nabij is de dag van Jahwe; alvernielend komt hij van den machtige, ' vs. 14, 15. Ziet Joël dus in deze plaag de voorbode van den oordeelsdag, in hfst. 2 houdt hij zich meer bepaald met dien dag bezig. Of Israël op dien gericlitsdag gevonnisd dan wel gered zal worden, zal ten deele afhangen van 's volks houding tegenover zijn god. ,.Maar zelfs nu nog, spreekt Jahwe, bekeert u tot mij van ganscher harte, en met vasten (E1X2), geween en rouwbedrijf. Scheart uw hart en niet uwe kleederen, en bekeert u tot Jahwe uwen god; want hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en goedertieren, enz/', vs. 12, 13. „Steekt' de bazuin op den Sion, bepaalt een vastendag, kondigt een heiligen dag af, enz.", vs. 15.

Of de sprinkhanenplaag werkelijk het land geteisterd dan wel slechts in de verbeelding van den profeet heeft bestaan, is van minder belang bij de vaststelling van de beteekenis van deze vasten. Hier is sprake van een algemeenen vastdag, uit te roepen met het oog op het door de sprinkhanenplaag