is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inden name der heyligher ende ongedeilder drievoldicheyt, Willen wi, dat alle nacomelinghen weten ghelijc als die teghenwordighe. dat ic Andries bider ghenade Gods bisscop v(an) Utrecht ghemerct die swaerheid des weechs, welcken die van Aelst hadden tot haerre moederkerc. welc Wyc gheheiten is, over t water dat daer tussche(n) vloyt by wilen om den anxt gods. somtijt oic om haren dienst he(m) verleende uyt co(n)sent Diederix des greve(n) va(n) Wyck, die welc die selve kerc te gheven badde, op dat si in hare(n) derp hebben souden een capel, in welcker capelle(n) si hebbe(n) soude(n) vri en(de) sonder wed(er)segghen al voersorch te dinghen die der kercke(n) toe hore(n) als in doepsel en(de) in der begravi(n)ghen en(de) in alle die ander die d(aer)toe noet svn uytgnomen, dat si haer moeder kerc wanneert noet is weder maken sullen mitte(n) andere(n) ghebueren van Wyck als si te vore(n) dede(n) en(de) den kerchof heinde(n) en(de) die begravinc. sentiighesulle(n)si oechoude(n)inder moed(er)kerc voergenoemt. Si sullen v(er)crighe(n) ene(n) evghe(n) en(de) daghelicsen priester op haren cost, denwelken van der uytkiesinghe des p(er)soens der moeder kerc van Wyck die proest van Tyele daer mede set, tot welcs cappellaens behoef Yranc, p(erjsoen va(n) wyc, heet voer ons ghelaten va(n) sij(n)re papelick(er) prove(n) in Aelst VII merghe(n) lants en(de) twe hont opdat dat hem en( de) haren nacomelinghen nu en(de) namaels vast en(de) ghestede blive. Desen brief gevest van der indrukkinghe ons zeghels hebben wi hem ghegeven. Dus ghemaect inde(n) jaer ons he(re)n gheboerte dusent hond(er)t en(de) XXV in die vijfte maent der indictie van XIII regnerende Lothario in den derden jaer sijn rijes. mer in den sevenden jaer ons bisdome.