is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Willem Janszoon van Wyck, ridder, sclicnkl aan de kerk van Wijk eene grondrente van een kroon 's iaars tot een jaargetijde in die kerk voor de rust van de zielen zijner ouders Jan van Wvck, ridder, en A<mese de dochter van Willem van Ryswyck, ridder, alsmede van die van zich zelve, van Lysbeth, de dochter van Henryc van Heeswyken Lysbeth, de dochter van Willem •jj ' z00n Vi?n Gysbert de Cock van Neervnen, iidder, welke heide Lysbethten achtereenvolgens de echtgenooten waren van Willem van Wyck voornoemd.

Willem van Wyck, here Janszoen, ridder, heeft dit doen utscriven.

Ewelike moet hi met Gode bliven.

Anno Domini MCCC.CXXXIIII; XIII die mensis Augusti.

Willem van W\c, Hr. Jans soen, ridders, heeft ghege ven een crone syaers erfcijns tot evveliken daghen te betalen"ende te «heven opsente Ghertruden dach, die tot half meert coemt. welke crone gelegen is op een hofstat metter tijmmeringhen, 'laer Arnt van Wijc van Koningen nu ter tij» op woent' pnde ghelegen is oestwaert an die ghemein strate en die vrouwe van Brakel ende Lemken Jacops soens erfgenamen voert alom. Item welke crone voerscreven sal wesen goet van goude ende swaer van ghewicht ende voer datum^des hi iels gheslaghen. Item waert sake dat men die crone voers. niet en hetaelde op sente ghertruden dach voers, soe soude men mede manen metter crone also menich quartier van eenre cronen, also menighe weeke alsment over den dach voers. liet gaen of staen onbetaelt. Item van dese cronen ende van allen pointen voers. daer sijn goede scepenbrieve af, die alle voerwaerden ende punten ende gheloeften wale in houden, verclaren ende bewisen sullen. Deze crone voers. sal bliven ghegeven tot enen ewelicken testament in die ere Gods ende sijnre liever Moeder, mede te doen die memorie