is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den leinte; hier heeft Hanart toe beset een pont sjaers goels gelts te betalen op sente Peters dach voers. nvt enen geseet, daer hie op woent. Ende dit pont salmen deilen als meister Dirx pont gedeilt is. als die brief begrijpt.

Item t'is jaergetide op sente Jansavont decollatio Heinen van Coudenoven, Aleiten sijnre suster, hoers vader ende moeder ende hoerre brueders; hier hebben si toe beset 2 pont sjaers, erffelick te betalen op sente Jans dach voers. uyt 2V2 hont lants, ghelegen tot Wijc opt Rloclant des abts lant van Middelburg aen d'een side ende hoer erfgenaemen aen d'ander side. Dat een pont sal hebben die heiliggheest van Wyc, van den anderen ponde sal hebben die persoen V sc , die coster 2V2 sc. ende dat overscot sal hebben die kerke voert luchten die ghetiden voers. met 3 waskerssen. Ende dese 2V2 hont lants voers. strecken van boeren erven tot Heinric Arnts soen erve toe.

Item t'is jaerg. Mergriet Arnts Vossen dochter hoers vader ende moeder op heilichs cruysavont cxaltatio; hier heeft si toe beset een half pont sjaers opt gheseet, daer si op sterf, ghelege tot Wijc op die Spijck, Ghijsbert Arnts Vossen erfgenaemen aen d'een side ende Jan Alarts erfgenaemen aen d'ander side, streckende van Jan Alarts erfgenaemen ton Santsloet toe. Ende dit half pont sal men deilen als meister Dirx pont ghedeilt is, op des heiligen Cruijsdach voers. te betalen.

Item t'is jaerg. Adriaen Andries wijf was van Kessel opten derden dagh in April ende Andries voers. Ende hier heeft si beset een pont sjaers erlfelick te betalen opten dach der memorien uyt enen geseet, daer si op sterf, ghelegen tot Wyc, Jan Alarts erfgenaemen aan d'een side suytwaerts ende Willem Ilannen soen aen d'ander side noertwaerts, streckende van Ilerswijn Dirx ten Santsloet toe, te deylen als meister Dirx pont gedeilt is, uytgenomen die 3 st., die onser vrouwen altaer pleget te hellen, die sal heffen onser vrouwen bruederscap tot Wyc. Ende ann dat V2 pont zal Andries voers. sijn lijftocht houden.