is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dade inder vorme voirscr, ende wart, dat sijns gebrake ende die goede ongelost bleven soe soude na sijnre doot in den selven goede ende vorwarden staen Ott, sijn soen, ons lieve neve, dien hy heft van vrouwe Margrieten van der Lippe, vrouwe van der Lecke ende van Breda, onsser liever nichten. Ende wart dat Otten gebrake sonder ons off onssen gheerven lossinge te doen van den goede voirscr., soe souden die goeden comen op alzulck oire ende gehorte, als gewonnen waer van onssen lieven neven ende nichten vorser., die blickende waren ende gevielt, dat van hene beiden gheen levende gehorte en bleven, dat God verhueden moet, soe soude dese guede comen na dode ons lieiïs neven heren Jans van Pollanen, heren van der Lecke ende van Breda voirscr, op Heren Johan van der Lecke. synen olsten sone, onssen lieven neve, die solde die gueden besitten ende gebruyeken in alle der vorwarden. dat te voren geroert is. Ende whant wy deze beleningen ende versettinge gedaen hebben met goeden voirsiene hy onssen heren ende heymelicke vriende raede, overmidts der groter nootzaken. die ons aenlach, soe hebben wy desen briefl*bezegelt mijt onssen zegele ende hebben geloft ende geloven bi onsser eren trouwe ende zekerheyt ende in gerechten edestat voir ons ende voir onsse geerve dese versettinge ende voirwarde voirscr. in allen punten voir geruert vaste ende gestade te holden sonder enigh wederseggen, letzell oir hyender dair in te doen olT doen doen bi ons ofT by yemande van onsser wege ende sonder enigerhande vonde te zueken, die dair in eniger manieren tegen daghen mochten. Ende om onssen lieve neve voirscr. ende synen geerven te bat te verzekeren van allen punten ende voirwarden (hier is de volzin afgebroken).