is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

darthien dusent alden schilden, die ons onsse lieve neve voirscr. dair op geleent heft. Vort soe hebben wy Johanna, vrouwe van Ghennep ende Reynout van Brederode, hoer wittige man ende voeght, geloeft ende geloeve voir ons ende voir onssen gheerven, dat wy onsen lieven neve heren Johan van Pollanen, here van der J^ecke ende van Breda ende synen gheerven alle die vorser, goede, soe groet ende soe breet, als hy die beleent heft, waren sullen jair ende dach tegens yegelick ende hem dair op brengen mijt sulken recht als dair thobehort; dat is te weten: van den leenguede der heren consente van den beleeninge, dair wy die gueden alï'houdende sijn ende van den eygelicken guede den eygendom overge\en in ons lielïs neven behoell oll sine gheerven, soe dat sv mitten lantrecht daer in bewart sijn. Vort soe hebben wy Johanna, vrou van Ghennep ende Reynout van Brederode, here van Gennep, hoer wittige man ende voeght, geloeft ende geloven voir ons ende onssen geerven by onsser eren ende trouwen, wart, dat yemant enigherhande aentaele dede tot den vorser, guede oll' tot jaerschaere, die daer aff vervielen, het waer mijt scepenbrieven oll'mijt anderen geloelïten ollte van wilkoer, die yemande dair op gedaen mocht sijn olie van recht hem yemand daer thoe vermeten mochte, dat van ons, van onssen gheerven roerde olï toequame, dair alV sullen wy ende onsse gheerven onssen lieven neve vorser, ende synen gheerven scadeloos holden ende waell ontheffen ende die vorser goeden verantworden ende vryen van alle die talingen, die van ons oft onser onsser gheerven wegen dair op comen mochte in enigher manieren sonder enigher mijndernisse oll afcortinge der summen van den derthiendusent olden schilden vorser. Ende want onsse lieve suster, vrouwe Margrieta, vrouwe van Lienden, gheghoet was van hoi en vaderlicken ende moderlicken erven opten vorser, goede ter Alm ter summen tho van vijlThondert ponden sjaers, daer wy hoir bewisingeall'gedaan hebben op anderen jjoede, soe hebben wy geloeft ende geloeven tusschen nu