is toegevoegd aan uw favorieten.

Het archief der heerlijkheid Ruinen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarschijnlijk is dit afschrift vervaardigd bij een geschil over het collatierecht, 't zij in de gansche heerlijkheid, 't zij met betrekking tot de kerk te Blijdenstein.

38. Missive van de predikanten in de classis „Diever-dinckspill" aan den heer van Ruinen Henrich van Munstee, verzoekende zijne goedkeuring op de door den stadhouder en Drost en Gedeputeerden van Drente gedane keuze tot visitator der classis van Patroclus Romeling, predikant in zijne heerlijkheid. 28Febr 1614.

1 stuk.

39. Uittreksel uit de resolutiën der Drentsche synode d. d. 9 October 1627, bevattend het verslag der te Ruinen gehouden visitatie „onder protestatie" van den heer van Ruinen „de non „prsejudicando". 1627.

1 stuk.

NB. Het uittreksel is gewaarmerkt door de visitatoren.

40. „Angaende und bewilligung van visitatie mit sekere be„willigungh. Ingebracht den 14ten Septembris anno 1628".— Missive van de visitatoren aan den heer van Ruinen Henrich von Monster, verzoekende zijn verlof tot het houden der visitatie in zijne heerlijkheid. 7 September 1628.

1 stuk.

41. Minuteel protest van den heer van Ruinen tegen de zonder zijn verlof voorgenomen visitatie over de kerken in de heerlijkheid. 14 Juni 1631.

1 stuk.

42. Missives van de visitatoren aan den heer van Ruinen Wyrich van Berenzauw tot Bellinchave, verzoekende zijne voorziening in de medegedeelde gebreken in 't kerkelijke, in zijne heerlijkheid bevonden. 1642, 1643, 1645.

1 omslag.

43. Missive van de Drentsche synode aan den heer van Ruinen Hinrich van Münster, verzoekende voor Blijdenstein maatregelen te nemen tegen samenleving zonder kerkelijken trouw en verkiezing tot ouderlingen van personen, die niet zijn van de Gereformeerde religie. 7 September 1624.

1 stuk.