is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,6°. een algemeen prothocol van vrijwillige zaken,

„7*. van 30sten en 40sten „penning gelijk ook de registers daarop „behoorlijk in orde houden."

Dientengevolge werd in alle schuitambten een stel registers in gebruik genomen voor de verschillende acten van gewone en vrijwillige rechtspraak Zooals wij reeds zagen geen overbodige weelde. De loopende registers werden daarnaast veelal aangehouden en zoodoende de schuldbekentenissen voortaan geboekt afgescheiden van de acten van overdracht, terwijl een enkele schulte ook voor de testamenten een afzonderlijk register gebruikte.

Enkele jaren later kwam er weder wijziging in de behandeling der stukken Was 't vroeger gewoonte, de acten te concipieeren op een stuk papier ') en de op perkament geschreven grosse af te schrijven in 't register, sedert 1808 werden minuten vervaardigd bestemd om ter griffie van het schuitengerecht te blijven berusten, terwijl afschriften daarvan aan particulieren werden uitgereikt. Ook deze acten werden volledig of in uittreksel in de betrokken registers ingeschreven.

In verband met de inlijving en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in 't justitieele deelde de gewezen landdrost, van hooger hand aangeschreven, den president van 't gerechtshof mede het tweede kapittel van titel V van het keizerlijk decreet d.d. 8 November 1810, met verzoek de noodige maatregelen te nemen, dat hieraan kon worden voldaan. Den drost der civiele justitie en den schuiten werd opgedragen „hunne registers, „papieren en minuten het politiek bestuur niet reflecterende" op 28 Februari 1811 's middags 12 uur, onder bijvoeging van een inventaris, over te geven aan den provisioneel fungeerenden onderprefect of zijn gemachtigde 2).

Volgens dit voorschrift is gehandeld, de schultengerechtsarchieven onder 't vredegerecht van Assen zijn op 28 Februari 1811 in handen gesteld van den gewezen landdrost, waarnemende de

') Of misschien de conceptie achterwege te laten. — Uitzonderingen komen echter voor.

') Verbaal van het verhandelde bij den sous-prefect dd 24 Februari 1811

L'\ B. No. 55.