is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven van de schultengerechten in Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de belasting van den 40,tpn penning, wegens aankoop van vaste goederen, gehouden door den schulte over 17 Februari 1780—1795 September '23.

1 deel.

NB. Voor in het boek staat eene nota ter inlichting omtrent den inhoud.

262. Stukken betreffende de civiele rechtspraak, behandeld voor schulte (en keurnooten). 1617—1644, 1716—1724.

1 portefeuille.

263. Mijncedullen van verkoopingen van roerende goederen op 24 Januari en 23 April 1719, met ondergeschreven kwijting van den schulte door den verkooper voor de ontvangst der opbrengst. 1719/20.

1 omslag.

264. Register van acten van vrijwillige rechtspraak, gedagteekend d d. 26 Februari 1634—1810 November 21 en geregistreerd door den schulte van Anlo—Gieten—Zuidlaren (na 1795 alleen Anlo) over 24 Juli 1671 — 1811 Januari 3.

7 deelen.

NB. Sedert 1795 bestaan voor Gieten en Zuidlaren, die toen zelfstandige schuitambten werden, afzonderlijke registers (Nos. 279 en 289). Zelfs na de hereeniging der 3 schuitambten tot één in 1802 bleef de administratie gescheiden. Dit register werd toen gebruikt alleen voor Anlo.

Voor de acten van overdracht van onroerend goed is in 1803 een afzonderlijk register aangelegd (N°. 275).

In het lste deel (1671 — 1681) staat op folio 1:

„Anlooder scholtampts prothocolle van d'versegelde verstookte „of alleene verstockte rentebrieven overdrachten ende onderspanden, soo tijtlijck voor mij schults Thijs Ketkl beleyet sijn, „ofte voor anderen, en waervan d'prothocollatie versocht is, beginnende den 23 Julij 1671, wanneer d'publicatiën van't placaet „over 'tstuck der prothocollatie van den 14 Martij 1671 in „'t schultampt Anloo behoorlijck waeren gedaen" (vgl. Inleiding bladz. 5, 6).

265. Stukken betreffende de vrijwillige rechtspraak, opgemaakt door of ingekomen bij den schulte. 1757, 1788,1792, 1804.

1 omslag.