is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij alsulke lande, lude ende heerlicheide, slate ende stede als wij nu hebben ende ons vervallen mochten sullen ende moigen doin te bewairen. Ende hebben dairomme alle onse lande, lude ende heerlicheide, die wij nu hebben, bevaelen heren Johan van Hoentseler geheiten van den Velde, riddere, gelijck dat ons brieff inheit die daer opgemaect is. Ende wij bevelen dienselven heren Johan vurgenoemt, weert dat onse geminde here ende vader, die hertoge off onse geminde vrouwe ende moeder, die hertoginne van Gulick ende van Gelre, die Got lange tot seligen tiden behuede, storven eer wij weder tot onsen lande quemen, dat als dan her Johan voirscreven alle slaete, stede, lande, lude ende heerlicheide als ons daer aff aen versterven sullen mach ende sall van onser wegen aennemen ende huldinge ende ede daer aff ontfangen ende allen dwanck, vervolginge ende gelofnisse daeromme doen tot onsen besten na sinen vijff synnen gelijck off wij dat selve deden. Ende wij ontbieden allen onsen ondersaten, amptluden, steden ende luden, die wij nu hebben ende die ons als voerscreven is aencoemen sullen, dat sij heren Johan voergenoemt in den voerscreven saken gevolgich, gehoirsam ende behulpich sijn gelijck ons selven alsoe lieff als hoen onse hulde sij. Ende wij gelaeven in goiden trouwen alle saken die her Johan voirscreven in desen voergenoemde saken doet ende sall doen doen overmids sich off anders yemant vast, stede ende onverbrekelick ende hem ende sijn erven daer aff scadeloes te halden ende syn hoeftheer daer aff te wesen, sonder alle argelist, In orkonde etc.

Fol. 137. Wij Otte, here van Arckel ende Jehan van Arckel, sijn soen, here tot Hogensteyn, doen kont allen luden mit desen apenen brieve dat wij vur ons ende van alle onse hulpere ende ondersaten ende vur alle onser hulpen hulperen ende ondersaten gegeven hebben ende geven mit desen apenen