is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen Virginie dan tegemoet, het is slechts drie uren gaans." Wij richtten ons dus naar het Noorden. De lucht was drukkend geworden en rondom de maan, die intusschen was opgekomen, bemerkte men drie groote, zwarte kringen. Het was zoó duister, dat het slechts bij het schijnsel van het weerlicht mogelijk was, de donkere wolken te zien, die ofschoon er geen wind was, met de grootste snelheid van uit zee schenen op te konien. Onderweg meenden wij zelfs het rollen van den donder te hooren, doch toen wij aandachtig luisterden, bemerkten wij dat het kanonschoten waren, welker klank door de rotsen werd teruggekaatst. Ik sidderde want ik begreep dat

het de kanonschoten van een schip in nood waren. Een half uur lang hoorden wij niets meer. doch deze stilte scheen mij een nog schrikwekkender teeken te zijn.

Stilzwijgendvervolgden wijonzen weg en tegen middernacht bereikten wij het strand bij Poudre d'Or. De golven sloegen met ontzettend gebulder tegen de rotsen en bedekten alles met hun sneeuwwit schuim. Ondanks de duisternis bemerkten wij de visschersscheepjes en de prauwen, die ver weg op het strand gehaald waren.

Op eenigen afstand stonden een paar mannen om een vuur heen; wij voegden ons bij hen om zoo den dag af te wachten. Een der aanwezigen vertelde ons dat hij in den loop van den middag een schip op zee had gezien, dat naar het scheen met den stroom te kampen had, tegen den avond was het echter door de invallende duisternis aan zijne blikken

Zij heeft een rijken edelman getrouwd.

onttrokken. Hij had het toen om hulp hooren vragen door herhaalde kanonschoten, doch de zee was zóó woest, dat men tot nu toe nog niets had kunnen doen om het te hulp te komen. Men had kort geleden nog zijne lantarens kunnen onderscheiden en men vreesde dat het schip door zoo dicht aan de kust te komen, tusschen het Ile de France en het eiland Ambre was geraakt. Zoo dit het geval was, hetgeen men echter niet met zekerheid kon beweren, dan bevond het schip zich in het grootste gevaar. Een ander zeide dat hij zelf vaak den afstand tusschen het eiland en den