is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij naderde Virginie met den grootsten.-eerbied.

iu het verderf gestort. Zoo gaan wij zoo vaak onzen ondergang tegemoet, aangemoedigd door hen die het goed met ons voor hebben. Het ware beter geweest

geen acht te slaan op hunne woorden, doch allen zonder uit¬

zondering, hetzij zij hier

Droou

uwe inzichten waren goed wijl zij rein, eenvoudig en belangloos waren en gij heilige rechten op Virginie hadt. Zoo gij haar verloren hebt, is het noch uit onvoorzichtigheid, noch uit gierigheid, neen, het is God zelf die u haar heeft ontnomen ; God, die u alles wat gij hadt, geschonken heeft en die het beste weet wat goed voor u is. Daar gij volkomen onschuldig zijt aan uw tegenwoordig leed, kunt gij ook volkomen op zijne wijsheid en liefde vertrouwen.

Is het Vireïnie's dood dien gij beweent r"

verdienen of in Europa hun fortuin trachten te maken, moeten vroeger of later datgene opofferen wat hun het dierbaarst is: rijkdom, vrouw, kinderen of vrienden. Gij hebt u zeiven tenminste geen verwijten te doen, gij zijt uw geloof trouw gebleven; slechts

Zij heeft het lot ondergaan dat elk mensch wacht. Het menschenleven is als een toren dien men bouwt, de dood is de voltooiing er van. Virginie was bij hare geboorte reeds bestemd te sterven. De dood is eene weldaad; het leven is gelijk