is toegevoegd aan uw favorieten.

Cyrano de Bergerac

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ Bij De Erven H van Munster Sf Zoon te Amsterdam J * ziet het licht (alom verkrijgbaar): 'j

\ DE MUZIEK f

} IN HAAR WEZEN |

ï proeve eener Nederl. Muziek- Aestheiiek. ^

idoor S. BRONS. (f 2.50.) |

Het bevat eeu schat vau wetenswaardige zakeu '■ voor alleii die ouze heerlijke kunst liefhebbeu.

Kichahi) Hol.

Sie habeu abermals die inusikalische Welt reieh / beschenkt durch die Ausgabelbres Werkes ,,I)e Muziek iu haar wezeu". 1'R. Blumentritt.

Oprecht gezegd: ik heb u bewonderd, voornamelijk om de smakelijke manier waarmee de schotel toebereid is. Dat is de weg, om de menscheu liefhebberij I te doen krijgen iu 't lezen over muziek eu in het |1 nadenken over 't gelezeue Wouter Hutschenruïter.

Er valt heel wat uit het boek te leereu.

Joh. Schravezande.

Vau gauscher harte weusch ik u er een zeergroot

succes mede. Arnold Spoel. i

Een nuttig, leerzaam, hoogst belaugrijk werk zal ,

I „De Muziek in haar wezen" worden. Joh. Brugman. j

H Wel wil ik nu reeds erkenuen, dat de schrijver '

1/11/ over velerlei zaken en toestanden een juist oordeel m

% velt en dat zijn wijze van schrijven zeer aautrekkelijk S

Iu mag genoemd worden. Ant. Averkamp. \,